(3.5) نفر 2
تعریف ریموت نیسان ماکسیما

تعریف ریموت نیسان ماکسیما
عباس  یوسفی  ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ خرداد

 تعریف ریموت    ماکسیما

1-همه دربها  بسته و قفل  باشد .

2- کلید را 6 مرتبه داخل سوییچ کرده ودر آورید ظرف 10 ثانیه . (توجه سوییچ راباز نکنید )

3-چراغ راهنما دو بار روشن می شود .

4-کلید از حالت OF     به مرحله   ACC       بچرخانید .راهنما یک بار چشمک می زند.

5-یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید .

نظرات راجع به این مقاله

اولین  قبلی  0 ردیف  بعدی  آخر