شابلون دستگاه کامپیوتری تراش ماشینی سایز 2
KHC-۱۱۹