• برای تعریف نیاز به پین کد دارد؟
    آیا دستگاه پردیس می تواند کد سوییچ را بخواند؟