مورد استفاده در خودروهای :

زانتیا
فولکس گل

سانگیانگ

پرتون
و....