كلید دو ردیف پله اي
کد کالا : KHC-۳۸۸

كلید دو ردیف پله اي

کلید یک وسیله ارزان قیمت است که برای باز و بسته کردن انواع قفل ها به کار می رود. قفل ها نیز به عنوان تجهیزات امنیتی و حفاظتی از اجزای مهم و کاربردی اماکن مختلف به شمار می آیند. هر کلید با توجه به ساختار مغذی هر قفل طراحی شده است و کلیدساز با ساییدن قسمت دندانه فلزی کلید را طراحی می کند. با گذشت زمان قفل ها تغییرات زیادی پیدا کرده اند و با تغییر آن کلید های متفاوتی نیز طراحی شده اند. کلید ها بر اساس طراحی قسمت دندانه خود نوع عملکردشان برای  بازگشایی قفل ها متفاوت است. برای مثال در کلیدهای دوردیف پله ای، برای باز کردن قفل نیاز است تا هر دو ردیف از کدهای کلید شناسایی شود و با شناسایی یک ردیف از کدها نیز ردیف دوم اجازه باز کردن مغذی را به قفل نمی دهد.