این نرم افزار برای تبدیل چیپ 60 خام به چیپ G  تویوتا با دستگاه تانگو می باشد .

مورد استفاده چیپ G TOYOT

 خودروهای سال 2010 تا 2015  گروه تویوتا